Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania

Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP)

Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP) jest elementem dokumentacji ochrony danych. RKCP prowadzony jest przez podmiot przetwarzający. Rejestr prowadzony jest dla każdego procesu przetwarzania danych osobowych oddzielnie.

Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP) stanowi dokumentację dla podmiotu przetwarzającego, związaną z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu innych podmiotów. Obowiązek prowadzenia Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania jest w pewnym stopniu powiązany z obowiązkiem prowadzenia rejestru czynności przetwarzania przez administratora.

Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania zawiera elementy analogiczne do tych, które można odnaleźć w Rejestrze Czynności Przetwarzania. Kluczową różnicą jest jednak to, że skupia się on na czynnościach przetwarzania danych osobowych, a dokładniej na kategoriach tych czynności, które są wykonywane w imieniu administratora danych. Tego rodzaju odniesienie do kategorii charakteryzuje się mniejszym stopniem szczegółowości niż bezpośrednie wskazanie konkretnych czynności.

Ze względu na to, że w Rejestrze Kategorii Czynności Przetwarzania powinny zostać wnikliwie określone wszystkie kategorie czynności przetwarzania wykonywane w imieniu administratorów danych, rejestr i przede wszystkim jego zawartość są ściśle powiązane z dokumentacją zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania - elementy

Rejestr kategorii czynności przetwarzania składa się z kilku stałych elementów, które dla ułatwienia przedstawiamy poniżej:

  • Imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiot przetwarzający oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający.
  • Kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów.
  • Gdy ma zastosowanie przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.
  • Jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP) - GDPR Risk Tracker

Analogicznie, jak w przypadku Rejestru Czynności Przetwarzania (RCP), Rejestr Kategorii Czynności przetwarzania (RKCP) jest w przypadku aplikacji GDPR RIsk Tracker w pełni automatyczny i stanowi integralną część procesu tworzenia analizy ryzyka. Każdy użytkownik naszego narzędzia może przygotować swój własny rejestr lub skorzystać z gotowych szablonów i danych w nich zawartych do przyspieszenia, usprawnienia i zwiększenia ergonomii oraz jakości swojej pracy. Oczywiście istnieje możliwość rozbudowy i dostosowania szablonów do własnych potrzeb i specyfiki podmiotu, dla którego przeprowadzana jest aktualnie analizy ryzyka RODO.