Analiza ryzyka

Czym jest analiza ryzyka RODO?

Analiza ryzyka to proces oceny potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji, a także sprawdzenie zgodności procesów zachodzących w organizacji z obowiązującymi przepisami określanymi przez RODO. Analiza ryzyka jest podstawowym narzędziem wykazywania zgodności z RODO. Jej przeprowadzenie jest jednocześnie najważniejszym obowiązkiem wynikającym z RODO.

Przeprowadzenie analizy ryzyka powinno mieć charakter kompleksowy, obiektywny i powtarzalny. Oznacza to zapewnienie wspólnego dla całej organizacji administratora podejścia, które zapewni rozliczalność, porównywalność wyników zarówno w czasie, jak i między poszczególnymi procesami realizowanymi w organizacji. Kompleksowość analizy należy też rozumieć jako udział w tejże analizie wszystkich kluczowych interesariuszy zaangażowanych w procesy biznesowe. Można zatem myśleć o analizie ryzyka jako o swoistej platformie wspólnej komunikacji zarządu, biznesu, osób odpowiedzialnych za procesy oraz służb technicznych, zespołów IT i czuwających nad bezpieczeństwem organizacji i informacji.

Wydelegowanie odpowiedzialności za prowadzenie analiz ryzyka jedynie do komórek ściśle technicznych, administracyjnych lub wyłącznie biznesowych może powodować:

  • brak odpowiedniej komunikacji ze względu na używanie języka właściwego dla konkretnej komórki czy działu,
  • tym samym brak kompleksowości prowadzonej analizy,
  • a także ograniczone, „specjalistyczne” podejście właściwe dla konkretnego działu.

Podstawy spójnej analizy ryzyka

Dlatego warto przyjąć wspólną i spójną dla całej organizacji administratora metodykę analizy ryzyka. Metodykę, która będzie łączyć potrzeby, perspektywę i zaangażowanie różnych jednostek organizacyjnych, będzie odpowiednio rozbudowana oraz wystarczająco kompleksowa. Dzięki takiemu podejściu stworzy się wspólna płaszczyzna pojęciowa, komunikacyjna i operacyjna umożliwiająca całej organizacji posługiwanie się zunifikowanym zestawem pojęć i narzędzi.

Powyższe powoduje, że żaden z interesariuszy tak zorganizowanego procesu analizy ryzyka nie ma dominującego głosu, a sama analiza nie ma tendencji do dryfowania w stronę ściśle techniczną, opartą wyłącznie na istniejących w organizacji zabezpieczeniach i środkach technicznych, lub w stronę opisującą zagadnienie tylko z biznesowej perspektywy opiekuna procesu.

GDPR Risk Tracker narzędzie do kompleksowej analizy ryzyka

Jeśli Twoja organizacja przetwarza dane osobowe, konieczne jest przeprowadzanie przez Ciebie analizy ryzyka. Jak przeprowadzić analizę ryzyka w sposób szybki, łatwy i przy minimalnym nakładzie pracy? Odpowiedzią na to pytanie jest aplikacja GDPR Risk Tracker, która w ergonomiczny i efektywny sposób przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces przygotowywania analizy ryzyka. Dodatkowo aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) pozwalająca na weryfikację zgodności z RODO oraz wygenerowanie pełnego raportu końcowego. To wszystko w oparciu o gotowe dane przedstawione w formie słowników oraz szablonów.

Autorska metodyka analizy ryzyka przygotowana przez twórców aplikacji jest dopasowana do wymogów RODO. Metodyka koncentrująca się na prawach podmiotów danych została oparta na normach z rodziny ISO, a w szczególności na normie 29134.