Obowiązki Administratora Danych

Kim jest administrator danych osobowych?

Na początek podamy definicję, która wyjaśni kogo według rozporządzenia RODO uznajemy za administratora.

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator, lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Jakim obowiązkom podlega administrator?

Aplikacja GDPR Risk Tracker daje możliwość otrzymania informacji, jakim obowiązkom wynikającym z RODO podlega dany użytkownik (Administrator). Dzieje się to w oparciu o dane zebrane podczas przeprowadzanej za pośrednictwem systemu analizie ryzyka.

W oparciu o odpowiedzi udzielone przez użytkownika otrzymuje on informację, jakim obowiązkom wynikającym z RODO podlega Administrator. Obowiązki, o których mowa, to:

  • Obowiązek powołania inspektora ochrony danych – stosownie do treści art. 37 RODO,
  • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania – stosownie do treści art. 30 ust. 1 RODO,
  • Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków czynności przetwarzania dla ochrony danych (DPIA) – stosownie do treści art. 35 RODO.

W ten sposób w oparciu o dane zebrane podczas użytkowania systemu i wynikające z pracy z naszym narzędziem użytkownik (Administrator) uzyskuje gotowe odpowiedzi i wytyczne, co do dalszych działań.

GDPR Risk Tracker

Aplikacja GDPR Risk Tracker ponownie wykonuje pracę za swojego użytkownika. Analizując, oceniając i wyciągając wnioski w oparciu o stworzoną metodykę, nasze narzędzie generuje pełny raport końcowy, w którym użytkownik (Administrator) otrzymuje wszystkie istotne informacje i wskazania dla dalszych swoich działań. Ponownie pokazując, że analiza ryzyka to proces kompleksowy i wieloetapowy w całości przeprowadzany przez naszą aplikację.

Po stronie użytkownika (Administratora) leży zgromadzenie danych i wprowadzenie ich do systemu, w oparciu o posiadaną wiedzę oraz odpowiedź na zadane przez aplikację GDPR Risk Tracker pytania. Pozostałe działania leżą po stronie naszej aplikacji i zaszytych w niej mechanizmów.