Obowiązki Procesora

Podmiot przetwarzający (Procesor)

Podmiot przetwarzający według RODO, bywa nazywany również procesorem. Zgodnie z definicją jest nim osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.

Procesora możemy, zatem wskazać w oparciu o jego najważniejszą funkcję, jaką jest przetwarzanie danych osobowych na zlecenie lub wyraźną prośbę Administratora. Procesor realizuje zatem zadania i cele wskazane mu przez administratora, który określa także sposoby przetwarzania danych. Wszelkie operacje na udostępnionych lub przekazanych mu danych osobowych wykonuje on za zlecenie Administratora. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności oraz podleganiu wymogom i obowiązkom wynikającym z RODO.

Jakim obowiązkom podlega podmiot przetwarzający (Procesor)?

Aplikacja GDPR Risk Tracker daje możliwość otrzymania informacji, jakim obowiązkom wynikającym z RODO podlega dany użytkownik (Procesor). Dzieje się to w oparciu o dane zebrane podczas przeprowadzanej za pośrednictwem systemu analizie ryzyka.

W oparciu o odpowiedzi udzielone przez użytkownika, otrzymuje on informację, jakim obowiązkom wynikającym z RODO podlega Procesor. Obowiązki, o których mowa, to:

  • Obowiązek powołania inspektora ochrony danych – stosownie do treści art. 37 RODO,
  • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania – stosownie do treści art. 30 ust. 1 RODO,
  • Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków czynności przetwarzania dla ochrony danych (DPIA) – stosownie do treści art. 35 RODO.

W ten sposób w oparciu o dane zebrane podczas użytkowania systemu i wynikające z pracy z naszym narzędziem użytkownik (Procesor) uzyskuje gotowe odpowiedzi i wytyczne, co do dalszych działań.

GDPR Risk Tracker

Aplikacja GDPR Risk Tracker po raz kolejny wykonuje zdecydowaną większość pracy w imieniu użytkownika, w oparciu o wprowadzone do niej dane, elementy procesów oraz odpowiedzi uzyskane w oparciu o zadane przez system pytania.

Analizując, oceniając i wyciągając wnioski w oparciu o stworzoną metodykę nasze narzędzie generuje pełny raport końcowy, w którym użytkownik (Administrator) otrzymuje wszystkie istotne informacje i wskazania dla dalszych swoich działań. Ponownie pokazując, że analiza ryzyka to proces kompleksowy i wieloetapowy w całości przeprowadzany przez naszą aplikację.

W gestii procesora spoczywa zebranie danych dla poszczególnych procesów i wpisanie ich we właściwe miejsca w aplikacji. Nasze narzędzie wskazuje odpowiednie miejsca i w sposób płynny przechodzi do kolejnych elementów (kroków) tworzenia indywidualnej analizy ryzyka. Rezultat działań użytkownika dostępny jest w szczegółowym raporcie dostępnym w formacie WORD i PDF generowanym z systemu po przeprowadzeniu pełnej analizy ryzyka RODO.