Spis treści

Artykuł 74 - Zadania przewodniczącego
  1. Przewodniczący ma następujące zadania:
    1. zwołuje posiedzenia Europejskiej Rady Ochrony Danych i sporządza porządek obrad;
    2. notyfikuje wiodącemu organowi nadzorczemu i organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, decyzje przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych na mocy art. 65;
    3. zapewnia terminowe wykonanie zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych, w szczególności w odniesieniu do mechanizmu spójności, o którym mowa w art. 63.
  2. Europejska Rada Ochrony Danych określa w swoim regulaminie wewnętrznym podział zadań między przewodniczącego a wiceprzewodniczących.