Spis treści

Artykuł 39 - Zadania inspektora ochrony danych
 1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:
  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
GDPR Risk Tracker - zadania inspektora ochrony danych

GDPR Risk Tracker oferuje funkcjonalności, które wspierają inspektorów ochrony danych w realizacji ich zadań zgodnie z Artykułem 39 RODO. Narzędzie to ułatwia informowanie i doradzanie administratorom oraz podmiotom przetwarzającym o obowiązkach ochrony danych. Pomaga również w monitorowaniu przestrzegania przepisów o ochronie danych, udzielaniu zaleceń dotyczących oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz współpracy z organami nadzorczymi.