Spis treści

ROZDZIAŁ IV - Administrator i podmiot przetwarzający

 

Artykuł 24 - Obowiązki administratora
  1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
  2. Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, o których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych.
  3. Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa wart. 40, lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa wart. 42, może być wykorzystane jako element dla stwierdzenia przestrzegania przez administratora ciążących na nim obowiązków.
GDPR Risk Tracker - Obowiązki administratora

Administrator jest odpowiedzialny za to, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z prawem. To Administrator określa cele i środki przetwarzania danych. Artykuł 24 RODO dotyczy obowiązku Administratora danych do wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych. Przepis ten wymaga, aby Administrator stosował odpowiednie środki ochrony, zarówno podczas projektowania systemów przetwarzania danych, jak i w trakcie samego przetwarzania. Ma to na celu zapewnienie ochrony danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania, zgodnie z zasadami RODO. Artykuł 24 RODO ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu naruszeniom bezpieczeństwa danych oraz w zapewnieniu przestrzegania przepisów RODO w praktyce.

Aplikacja GDPR Risk Tracker daje możliwość otrzymania informacji, jakim obowiązkom wynikającym z RODO podlega dany Administrator oraz czy wdrożone przez niego środki ochrony danych osobowych są odpowiednie. Dzieje się to w oparciu o dane zebrane podczas przeprowadzanej za pośrednictwem systemu analizie ryzyka. W ten sposób w oparciu o dane zebrane podczas użytkowania systemu i wynikające z pracy z naszym narzędziem Administrator uzyskuje gotowe odpowiedzi i wytyczne, co do dalszych działań.