Spis treści

Artykuł 10 - Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych.

GDPR Risk Tracker - przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

GDPR Risk Tracker wspiera administratorów danych w realizacji obowiązków wynikających z Artykułu 10 RODO, który dotyczy przetwarzania danych osobowych związanych z wyrokami skazującymi i naruszeniami prawa. Narzędzie to może pomóc w zapewnieniu, że takie dane są przetwarzane zgodnie z wymogami RODO, zapewniając, że przetwarzanie odbywa się wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub w przypadkach przewidzianych przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, zapewniając odpowiednie zabezpieczenia dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.