Waga przetwarzanych danych

Waga danych

W ramach analizowanej czynności użytkownik może ustalić wagę przetwarzanych danych. Działanie to pozwala określić istotne czynniki analizowanej czynności i ich wpływ na ostatecznie przyjętą wagę danych. Przyjęty w tym kroku algorytm jest autorskim rozwiązaniem przyjętym w ramach wypracowanej przez GDPR Risk Tracker oraz Lubasz i Wspólnicy metodyki analizy ryzyka. Oparty jest o kilka wskaźników, które ostatecznie wpływają na wagę przetwarzanych danych.

Analiza ryzyka RODO

Nadanie wagi danym wybranym do procesu jest konieczne dla przeprowadzenia wartościowej i zgodnej ze stanem faktycznym analizy ryzyka. W ten sposób możemy dokonać analizy procesu oceny potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w organizacji. To właśnie za sprawą wybranych danych i nadaniu im odpowiedniej wagi możemy ocenić zgodność procesów zachodzących w organizacji z obowiązującymi przepisami określonymi przez RODO. Analiza ryzyka jest podstawowym narzędziem wykazywania zgodności z RODO. Jej przeprowadzenie jest jednocześnie najważniejszym obowiązkiem wynikającym z RODO.

Raport końcowy

Na podstawie wprowadzonych danych i ich wagi użytkownik otrzymuje raport końcowy zawierający podsumowanie swojej pracy, pełną analizę ryzyka dla danego procesu zachodzącego w organizacji oraz rekomendacje, w których zawarte są wskazówki jak zmniejszyć i zminimalizować ryzyka.